מינוף פיננסי

Table of Contents

לפני שאתה לווה כסף לרכישת מניות או להשקעה בקרנות נאמנות, חשוב להבין את היתרונות והחסרונות של חוב פיננסי. במאמר זה תוכלו ללמוד מהו חוב פיננסי, למה הוא משמש ומה יחסי המינוף שלו. אין לבלבל בין מידת המינוף הפיננסי (DFL) לבין המידה בה משקיעה קרן השקעות בשוק המניות או כמה כסף מושקע בקרן מניות.

קרנות המממנות רכישת נכסים תאגידיים מכונות בדרך כלל הון חוב

אך ניתן לתאר אותן גם כנכסים עם אותם יעדים ואותו מינוף תפעולי. מינוף פיננסי מתייחס ליכולת ללוות ולרכוש נכסים הנחשבים כמניבים תשואות והכנסות הון גבוהות יותר מעלויות ההלוואות שלהם. הוא משמש לרוב לתיאור קרנות הלוותות יותר ממה שהן צריכות כדי להגדיל את הרווח הפוטנציאלי של החוב הפיננסי שלהן. כל עוד ניתן להשתמש בחוב ולהביא בחשבון את הוצאות הריבית הקשורות לחוב זה, אפשרויות המינוף הפיננסי נוחות.

הסימן למקדם הרגרסיה מציע גם שניתן להשתמש במינוף תפעולי לקיזוז ההשפעות של מינוף פיננסי על לקיחת הסיכונים של החברה.

מינוף פיננסי יכול לתרום לצמיחה של נכסי התאגיד

אך הוא יכול להיות גם מסוכן כאשר נכסים שצפויים ליריד ערך. יש סיכוי שהנכסים יפחתו במהירות, והפסדים פיננסיים עשויים לגדול עם מינוף פיננסי. אמנם מינוף יכול להיות רווחי, אך יותר מדי מהסיכון שלו יכול להזיק לחברה. אם אתה עדיין מתקשה להבין חובות פיננסיים, עליך להתייעץ עם רואה חשבון (CPA) שיוכל לתת לך ייעוץ נוסף מדוע זו עשויה להיות האפשרות הטובה ביותר עבור העסק שלך, או ייעוץ לניהול סיכונים פיננסיים.

הערה

גובה יחס המינוף הפיננסי נועד לסייע לחברות להעריך את סכום החוב והחוב שעליהם לבחור עבור מבנה ההון שלהם. עליך לקחת בחשבון את רמות המינוף הפיננסי הנוכחי של החברה שלך בעת הכנת התחזיות הכספיות השנתיות שלך, מכיוון שלמינוף מוגבר תהיה השפעה ישירה על התוצאות הכספיות של החברה.

מינוף פיננסי יכול להיות חיובי או שלילי

מינוף מתייחס לחובות המושאלים, בעוד שהמרווח הוא חוב (כסף שאול) בו משתמשת החברה להשקעה במכשירים פיננסיים אחרים. יחסי מינוף נוחים נוצרים כאשר החברה מייצרת מרווח חיובי על נכסים שנרכשו מקרנות, כגון מניות, אגרות חוב ונכסים אחרים.

אם מדד המינוף יורד לאורך זמן, הדבר מצביע על כך שהחברה אינה מסוגלת להשתמש במינוף לטובתה. שימו לב גם שאם רמת החוב הפיננסי בשלב זה גבוהה, הרי שהגידול הוא יותר מהרווחים הצפויים מאשר מההון העצמי של החברה.

חובות אלה מגדילים את הסיכון לפשיטת רגל של החברה והם הון החוב שמוביל לעלויות פיננסיות קבועות

אם משתמשים במינוף נכון, הוא יכול לעלות בטווח הארוך, אך רק אם השינוי בתשואות החוב התאגידי יישאר חיובי. שימוש במינוף פיננסי ככלי מניב הכנסה הוא דרך טובה להשתמש במינוף נכון, כל עוד השינויים ברווח ובחובות של חברות נותרים חיוביים, וכל עוד עלייה ביחס המינוף הפיננסי תמיד מובילה לתשואה על ההון.

אמנם המינוף בהשקעות טומן בחובו גם סיכונים גדולים

אך המינוף מספק למשקיעים כלי רב עוצמה להגדלת התשואות. בדומה לחוב התפעולי, חוב פיננסי יכול להגדיל את תשואות החברה, אך יש לו גם פוטנציאל להגדיל את התשואות ש בעלי המניות בחברה מקבלים מהבעלות שלהם. המינוף הפיננסי יכול להגדיל את ההחזר על ההשקעות, אך הוא יכול גם להחמיר את ההפסדים.

רמת המינוף הפיננסי במאזן עשויה להיות זהה

אך היא עשויה לעלות או לרדת בין השניים. הלוואות פיננסיות מגדילות את התשואה להון ומגדילות את התשואה להון. בגלל שיעורי ריבית שונים, גובה החוב הפיננסי ישתנה, אם כי ייגבה ריבית על המס. סכומי חוב של דולר לי.

כלכלת המינוף הפיננסי יכולה להיות מורכבת ביותר

אך רק צריך לדעת שיש מספיק יתרונות כדי שיהיה כדאי. אם עלויות השאלה ועלויות הנזילות נמוכות מספיק והתנאים נוחים באותה נקודה, למזומנים תהיה תשואה גבוהה יותר על ההון מאשר לחוב פיננסי אם אין עלות הלוואה או נזילות, מה שהופך את זה לשווה את זה. הסיכון הפיננסי יכול להיות גבוה עבור חברות המשתמשות במינוף פיננסי, וזה חורג מהעלויות הנלוות שיכולות להסלים לרמת החוב של החברה, כגון שיעורי ריבית, הוצאות הון ועלויות שירות חוב.

אמנם מינוף גבוה אינו שלילי באותה מידה בכל המגזרים, אך יש קשר חזק במגזר הפיננסי בין חוב פיננסי ליחסי מינוף גבוהים להכנסה.

דילוג לתוכן